Splošni pogoji poslovanja2020-07-20T09:06:54+02:00

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih firma Trunkl d.o.o. dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran ali nam te informacije posredujete na drug način. V firmi Trunkl d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo. Informacije, ki nam jih posredujete so varovane pred tretjimi nepooblaščenimi osebami , s čimer vam zagotavljamo brezskrbno in nemoteno poslovanje z nami.

Varovanje osebnih podatkov pomeni:

Da ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način. Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji nepooblaščeni strankiosebi. Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte ali drugih oblik komuniciranja. Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15), ZVOP-2, ZPT-1B itd.).

Upravljavec osebnih podatkov

Ime in sedež firme: Trunkl d.o.o.,  Zgornje Laže 1 , 3215 Loče
Odgovorna oseba firme: Primož Trunkl
Kontaktni podatki firme glede varstva podatkov: Trunkl d.o.o.,  Zgornje Laže 1 , 3215 Loče
M: 040 540 564 | E-pošta: primoz.trunkl@trunkldoo.si

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Trunkl d.o.o. ne zbira vaših osebnih podatkov, razen, kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, se pravi ob interesu za naše izdelke in z njimi povezane storitve, ob naročilu izdelkov ali storitev, ob prijavi na e-novice ipd. Trunkl d.o.o. zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene, in sicer za:
– izpolnitev tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
– sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo
storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR),
–  ponudnikovo pošiljanje novic na vaš naslov in vašo telefonsko številko, ki jih posredujete ponudniku;

vse druge namene, za katere se izrecno, informirano in nedvoumno strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov pri sodelovanju s ponudnikom.

Osebni podatki

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v tej politiki zbira naslednje osebne
podatke:
– osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, lokacija/naslov);
–  kontaktni podatki in podatki o komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email), telefonska številka, datum in vsebina poštne komunikacije, datum, ura in vsebina e-poštne komunikacije, ter ostali podatki, ki jih je posameznik sam vpisal v obrazce ali poslal preko maila.
– način pridobitve oziroma vir, preko katerega je posameznik prišel v stik z upravljavcem (spletna stran in oglasna kampanja, fizični razstavni prostor)
– podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov vgradnje, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
– podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi (branju) prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca.

Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trunkl d.o.o. ne odgovarja. Osebni podatki se zbirajo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje
obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku , za ponudnikovo ugotavljanje vašega zanimanja po nakupu, vgradnji ali servisiranju ponudnikovih proizvodov, za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti ponudnika, za ponudnikovo pošiljanje enovic ipd.). Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, ponudnik hrani do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi ponudnik prenehal pošiljati svoje enovice, bi ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za takšen namen, preklica ni podal).

Obdelovalci osebnih podatkov

Poleg zaposlenih v firmi Trunkl d.o.o. osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center. Pod pogodbene obdelovalce štejemo tudi osebe in firme, ki so potrebne za izvajanje pogodb, kot so na primer serviserji, monterji, distributerji, zavarovalnice, dostavne službe, zunanji tržniki, prevozniki blaga na naslove potrošnikov,…

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem
pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem: podizvajalci storitev, ki omogočajo in zaokrožujejo ponudnikove storitve, monterji in serviserji ponudnikovih proizvodov, prevozniki ponudnikovih proizvodov, računovodski servis, odvetniki in drugi ponudniki pravnega svetovanja, ponudniki zavarovalniških storitev, ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrževalci IT sistemov, ponudniki spletnega gostovanja in pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudniki plačilnih sistemov, ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s strankami (CRM). Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Iznos in varovanje podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države. Za varovanje zbirk osebnih podatkov je poskrbljeno z najnaprednejšimi tehnologijami, kot je npr. Šifriran komunikacijski kanal s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer) med napravo in strežnikom ter uporabnikom in strežnikom, požarnim zidom, omejitev in kontrola dostopa, itd.

Pravice posameznika

S pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Last te spletne strani in njenih vsebin, je firma Trunkl d.o.o., ki z njo tudi upravlja. Vsebine, objavljene na strani www.trunkldoo.si se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si firma Trunkl d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin te strani, kot tudi ostalih pogojev uporabe, brez predhodne najave, če meni da je to potrebno ali se spremenijo zakonske zahteve. Ti pogoji uporabe so objavljeni na vstopni strani, tako da jih uporabnik vidi, je z njimi seznanjen in se z njimi v celoti strinja.

Pridržki

Firma Trunkl d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljala maksimalno možno točnost in ažurnost podatkov, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Firma Trunkl d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani, prav tako tudi ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, zato priporočamo, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Firma Trunkl d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij kot tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Prav tako firma Trunkl d.o.o. in druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz: dostopa, uporabe, nemožnosti uporabe teh informacij, napak ali pomanjkljivosti vsebin na tej strani. Obvestilo potrošnikom po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) Podjetje Trunkl d.o.o., skladno z določilom 3. odst. 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS 81/2015 – ZIsRPS), svoje stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Avtorstvo fotografij

Fotografije na spletnem mestu trunkldoo.si so avtorsko zaščitene in so v lasti podjetja Trunkl d.o.o.